Customer Deals Limited

Place Ad

Can’t find what you are looking for?
Click here: Category Index

PRÍOMHOIDE COLÁISTE NA BPIARSACH ROS MUC, CO. NA GAILLIMHE CATAGÓIR X

Jobs > Situations Vacant / Galway (Age 9 days) | 82 views

<< Back to Last Page
Job Type Contract Recruiter Type Employer
Job Category Education & Training

Additional Info:

PRÍOMHOIDE
Coláiste na bPiarsach Ros Muc, Co. na Gaillimhe Catagóir X

Tá Bord Oideachais agus Oiliúna na Gaillimhe agus Ros Comáin ag lorg iarratais ó mhúinteoirí cuícháilithe do phost mar Phríomhoide.
Le bheith incháilithe le haghaidh ceaptha sa phost
a shásamh:
• Cáilíocht aitheanta múinteoireachta
iar-bhunoideachais.
• Chomh maith le cáilíocht an Cheard-Teastais Gaeilge
nó an TGMI nó an cháilíocht sa Ghaeilge de réir Chiorclán 21/00, eisithe ag an Roinn Oideachais agus Scileanna.
• Taithí shásúil cúig bliana (5) ar a laghad de mhúinteoireacht lánaimseartha.
• Clarú de réir Alt 30 den Acht um Chomhairle Mhúinteoireachta, 2001.
• Clarú de réir Alt 30 den Acht um Chomhairle Mhúinteoireachta, 2001.
Is féidir foirmeacha iarratais agus sonraí an phoist a fháil ó www.gretb.ie nó trí ríomphost chuig recruitment@gretb.ie.
Ní mór iarratais chríochnaithe a bheith leagtha isteach ar líne faoin 12.00 meán lae Dé hAoine,
9 Nollaig, 2022.
Tharlódh go ndéanfaí gearrliostú ar iarrthóirí. Dícháileofar iarrthóir ar bith a dhéanann canbhasáil ar a s(h)on féin, nó sa chás go ndéanann duine ar bith eile canbhasáil ar a s(h)on.
Ní ghlacfar le hiarratais dhéanacha.
Is fostóir comhdheiseanna é Bord Oideachais agus Oiliúna na Gaillimhe agus Ros Comáin.
Daibhéid Ó Laocha, Príomhfheidhmeannach

Contact